Celtic Events algemene voorwaarden

1. Terrein

1. Het is bezoekers enkel toegestaan het terrein te betreden binnen de van te voren gecommuniceerde openingstijden.
2. Celtic Events is niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan aan bezoekers en/of goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders of de beheerder van het evenemententerrein, tijdens of in verband met de uitvoeringen.
3. Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de bezoekers op eigen risico, in die zin dat Celtic Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals, maar niet uitsluitend, gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
4. Op het terrein kunnen enkele gebieden (tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek. Deze afsluitingen dienen te allen tijde gerespecteerd en opgevolgd te worden.
5.  Celtic Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen.
6. Celtic Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken die zich voor doen op het evenemententerrein.
7. Het is niet toegestaan stoelen, banken en/of tafels mee te nemen naar het festivalterrein.
8. Het is niet toegestaan eigen etenswaren en/of drinken mee te nemen naar het festivalterrein.
9. Heb respect en zorg goed voor de gebouwen, flora en fauna van het evenemententerrein. Dat betekent onder andere dat er geen planten geplukt mogen worden, dat u zich niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven, geen attributen in het park mag beschadigen en geen afval buiten de afvalbakken achter mag laten.

2. Tickets en toegang

1. Alleen originele tickets zijn geldig.
2. Tickets zijn alleen geldig voor de dag die op het ticket is aangegeven, met uitzondering van de passe-partouttickets. Deze dienen bij de informatiestand omgeruild te worden voor een polsbandje, welke, mits gedragen, toegang verschaft tot het evenement.
3. Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. Tickets kunnen op geen enkele wijze geretourneerd worden.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of het niet bij zich hebben van het ticket.
6. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang.
7. Polsbandjes zijn uitsluitend af te halen door de persoon die dit polsbandje wenst te dragen.
8. Het is niet toegestaan polsbandjes te wisselen met een ander.
9. Celtic Events kent de volgende tickets:

– Dagkaart volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op de aangegeven dag.
– Dagkaart kind; deze verschaft toegang voor één kind op de aangegeven dag.
– Gezinskaart; deze verschaft toegang voor maximaal twee volwassenen en ten hoogste drie kinderen op de aangegeven dag, mits het totaal aantal bezoekers per gezinskaart niet hoger is dan vier.
– Relatiekaart; deze verschaft toegang voor één persoon op één van de festivaldagen, naar keuze van de kaarthouder.
– Passe-partout volwassene; deze verschaft toegang voor één volwassene op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
– Passe-partout kind; deze verschaft toegang voor één kind op alle dagen van het betreffende festival. Hiervoor dient de kaarthouder ten allen tijde een door de organisatie verschaft polsbandje te dragen.
10. Definitie kind; Celtic Events hanteert de definitie van kind als een persoon tussen de 4 en 12 jaar.
11. Het staat de organisatie vrij om eenieder de toegang te weigeren danwel te ontnemen tot het evenement, mits hiervoor een duidelijke aanleiding is. Dergelijke aanleidingen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, wapenbezit, onder invloed van verdovende middelen zijn, een aanstootgevende of agressieve houding naar bezoekers, standhouders of organisatie, onzedelijke kleding, alles wat in strijd is met de Nederlandse wet of het niet naleven van de algemene voorwaarden zoals gesteld door Celtic Events.

3. Programma

1. Alle genoemde gasten zijn onder voorbehoud. Celtic Events is niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.
2. Celtic Events zal er naar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden kan ontstaan.

4. Flyeren op en rondom de Celtic Events

1. Actief flyeren op of rondom het terrein is niet toegestaan, tenzij schriftelijk afgesproken met de organisatie. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen en de omliggende locaties. Onder flyeren wordt verstaan het uitdelen van folders, autoruit plakkers, paal-, muur-, en raamplakkers.

5.  Beeld en geluidsopnamen

1. Celtic Events behoudt zich het recht om beeld- en/of geluidsopnames, al dan niet in opdracht, te (laten) maken.
2. Wanneer iemand deelneemt aan één van de evenementen van Celtic Events is hij/zij ervan op de hoogte dat hij/zij op beeld- en/of geluidsopnames terecht kan komen die ook voor publiciteit voor Celtic Events gebruikt kunnen worden. Personen die in de opnames voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
3. Publicatie van opnames door Celtic Events geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.
4. Celtic Events is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor beloftes door derden.
5. Het meenemen van amateur foto- en/of videoapparatuur voor eigen gebruik is toegestaan.
6. Gebruik, anders dan particulier, van materiaal dat is gemaakt op en/of van één van de evenementen van Celtic Events is niet toegestaan.
7. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de evenementen van Celtic Events zijn uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van dergelijk materiaal.

 

6. Verkoop

1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie op en rondom het terrein van één van de evenementen van Celtic Events producten te verkopen. Hieronder valt ook particuliere verkoop en verkoop van etenswaren en dranken.

 

7. Verkochte producten

1. Celtic Events is niet verantwoordelijk voor producten die verkocht worden door standhouders.
2. Celtic Events maakt geen gebruik van keurmerken in welke vorm dan ook.
3. Celtic Events is niet aansprakelijk voor gebreken aan verkochte producten. Hieronder vallen onder meer defecte wapens, kapotte harnassen etc.
4. Celtic Events streeft ernaar dat standhouders, bezoekers en entertainers zoveel mogelijk gebruik maken van dierenhuiden en bont, afkomstig van dieren die hier niet specifiek voor gefokt zijn.
5. Op de evenementen van Celtic Events is verkoop van stompe steek- en slagwapens zonder scherpe snijvlakken toegestaan mits de wapens een historisch (ouder dan de 20e eeuw) karakter dragen of een duidelijk Fantasy karakter vertonen. Tevens is de verkoop van (kruis)bogen toegestaan. Ook deze wapens moeten hetzij een historisch hetzij een Fantasy karakter uitdragen. Pijlen mogen alleen verkocht worden mits deze een stompe punt hebben en geen snijkanten. Verkoop van vuurwapens is niet toegestaan.
6. Het beschadigen van verkoopbare waren van standhouders kan leiden tot verplichting tot aankoop van de goederen, alsmede verwijdering van het terrein. 

8. Wapens

8.1    Algemene regels:

 1. Binnen het aangewezen evenemententerrein gelden de regels volgens de WWM (Wet Wapens en Munitie).
  Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2015-07-01
 2. Voor het event is een wapenvergunning verleend voor vrijstelling van WWM: Art. 2 Cat. IV Sub.1 & 2, mits deze wapens bot zijn.
 3. Andere wapens dan de in 8.1/b vrijgestelde wapens, die de WWM overtreden, zijn te allen tijde verboden. In overleg met de politie is overeengekomen dat de eigenaar van zo’n voorwerp in de gelegenheid wordt gesteld om hier vrijwillig afstand van te doen ter vernietiging. In die gevallen dat er geen afstand van wordt gedaan, alsmede bij excessieve overtredingen, zal er door de politie repressief worden opgetreden.
 4. VANA-events verwacht van haar bezoekers dat zij, indien zij enig wapen mee willen nemen, zichzelf inlezen op de WWM. VANA-events neemt geen verantwoordelijkheid indien bezoekers zichzelf niet correct hebben ingelezen en eigendomen hierdoor overgedragen worden aan de politie.
 5. VANA-events en de door hun aangestelde personen hebben het laatste woord in de genomen beslissing.
 6. Eenieder die met enig wapen het evenemententerrein wilt betreden, dient zich te onderwerpen aan een wapencheck bij binnenkomst.
 7. VANA-events en de door hun aangewezen personen, mogen op elk moment en op elke plek binnen het aangewezen vergunningsgebied een wapencheck uitvoeren.
 8. Wapens mogen niet worden gedragen, bediend en/of overgedragen worden aan personen onder de 18 jaar. Het verkopen van wapens is slechts toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.
 9. De toegestane wapens mogen door de bezoekers slechts gedragen worden binnen het aangewezen evenemententerrein.
 10. Buiten het evenemententerrein (lees: op de openbare weg) dienen alle wapens deugdelijk verpakt vervoerd te worden. Hier zal door de politie op gecontroleerd worden.

8.2 Blanke wapens: (zwaarden, bijlen, speren, dolken, knuppels, etc)

 1. De blanke wapens zijn zonder uitzondering dusdanig bot dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
 2. De botte blanke wapens dienen veilig en correct gedragen te worden, bijvoorbeeld door het in een schede te dragen. Lange wapens zoals speren, lansen en hellebaarden dienen rechtop gehouden te worden.
 3. Het kopen van een scherp wapen binnen het evenemententerrein is niet toegestaan.

8.3 vuurwapens:

 1. Echte, onklaar gemaakte en op echt lijkende moderne vuurwapens zijn niet toegestaan.
 2. Echt werkende zwartkruit-vuurwapens zijn niet toegestaan
 3. Kruisbogen zijn niet toegestaan

8.4 voorbeelden:

Onderstaande voorbeelden zijn ter verduidelijking, maar zijn slechts een greep uit de verschillende wapens. De uiteindelijke beslissing genomen door VANA-events op het evenementen terrein is altijd leidend en bindend:

8.4.1 Toegestaan:

 1. Alle soorten zwaarden, dolken, speren etc., mits deze maar bot zijn.
 2. Larp- (schuim), houten of van ander bot materiaal gemaakte wapens.
 3. De meeste Nerfguns, supersoakers etc. etc.
 4. Neppe of onklaar gemaakte zwartkruit-wapens.

8.4.2 Niet toegestaan:

 1. Messen met meer dan 1 snijkant.
 2. Speelgoed, dat op enig manier op een echt modern vuurwapens lijkt.
 3. Airsoft wapens: wij zijn geen door de NABV toegewezen Airsoft gebied.
 4. Wapens die ongeacht hun vorm, kleur, materiaal en nut enig gevaar kunnen vormen tijdens het festival.

9. In beslag name

1. Celtic Events behoudt zich het recht goederen/producten in beslag te nemen die naar het idee van de organisatie een gevaar kunnen vormen voor de eigenaar of anderen. Deze worden opgeslagen en kunnen door de eigenaar aan het einde van het evenement weer opgehaald worden bij de organisatie.
2. Celtic Events is niet verantwoordelijk voor diefstal, vernieling of andere gebreken die ontstaan tijdens de in beslag name van de goederen/producten.
3. In beslag genomen goederen worden twee weken na inbeslagname bewaard. Daarna worden de goederen vernietigd.

10. Vervoer en parkeren

1. Eigen vervoer:
– In de directe omgeving van het evenement kan men parkeren De kosten hiervoor worden vooraf gecommuniceerd en gelden voor alle motorvoertuigen.
– De bezoeker is verplicht een parkeerkaart aan te schaffen voor het gebruik van het parkeerterrein. Over deze parkeerkaart wordt onder geen beding restitutie verleend.
– Celtic Events draagt geen verantwoordelijkheid noch is zij aansprakelijk voor enige schade toegebracht op het parkeerterrein aan persoon, voertuig of materiaal.
2. Openbaar vervoer:
– Vanaf een nabijgelegen station zullen pendelbussen worden ingezet. Voor deze pendelbussen is een kaartje vereist, welke te koop is bij de bushaltes, de kassa’s en/of de chauffeur. Dit zijn altijd retourkaartjes; een enkele reis is niet mogelijk.
– Het gebruik van de pendelbus is een service en geen recht en dient ook zo benaderd te worden.
– De pendelbus zal zo vaak mogelijk rijden tijdens het evenement, echter moeten ook wij ons aan de rijtijdenwet houden. We vragen daarom uw begrip voor pauzes. De bustijden zijn te verkrijgen bij de informatiestand.

11. Gedrag

1. Bezoekers zijn vrij zich te kleden en te gedragen zoals zij wensen, zolang zij maar van goede zeden en respectvol naar andere bezoekers toe zijn. In geval van twijfel hierover heeft de organisatie van Celtic Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, het laatste woord.
2. Verboden zijn attributen (dit geldt ook voor accessoires en kostuums) en uitingen met een politiek karakter (zowel extreem links als extreem rechts), discriminatoir karakter of die in strijd zijn met bepalingen uit de Nederlandse grondwet. Ook verboden zijn de door de Hoge Raad der Nederlanden verboden afbeeldingen van het Nazi-hakenkruis (swastika) en het Nazi SS-teken. Bovendien tolereren wij geen (verbaal) geweld. In het geval van een dispuut, wendt u zich dan tot een medewerker van Celtic Events. Het is uitdrukkelijk verboden het recht in eigen handen te nemen.
3. Agressief verbaal en non-verbaal gedrag richting medewerkers en/of vrijwilligers van Celtic Events zal resulteren in verwijdering van het terrein naar inschatting van organisatie en/of toezichthouders.

12. Overige bepalingen

1. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.
2. Open vuren zijn niet toegestaan, behalve in gevallen met schriftelijke toestemming van de organisatie.
3. Het festivalterrein kan beperkt toegankelijk zijn voor minder validen. Bij twijfel hierover, neem contact op met de organisatie.
4. De organisatie van Celtic Events, of een daartoe bevoegd persoon benoemd door de organisatie, heeft altijd het laatste woord en kan als daartoe aanleiding is, afwijken van deze algemene voorwaarden.
5. Bij ontruiming, van welke aard dan ook, wordt geen restitutie verleend.
6. Volg altijd de aanwijzingen op van (medewerkers van) Celtic Events.
7. Naast de algemene voorwaarden van Celtic Events kunnen ook de algemene voorwaarden van de terreinbeheerder van toepassing zijn.